Financiën

Een van de hoofdtaken van de Stichting Kpare is uiteraard het verkrijgen van middelen om de projecten die aansluiten bij onze doelstelling ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Wij doen daarom een beroep op u als geïnteresseerde in het werk van de stichting.

U wilt een actie organiseren, sponsoren of een eenmalige bijdrage op onze girorekening storten? De mogelijkheden zijn legio: van donateurschap tot een fiscaal aftrekbare gift waaronder een schenking in de vorm van een lijfrente.

Acties
Acties van leerlingen met hun onderwijzers als op de Jozefschool in Venhuizen ondersteunen wij van harte. Deze school maakte over Ghana een onderwijsproject en organiseerde ter afsluiting een fancy fair. Ook de traditionele 40MM loop schonk dit jaar geld aan de Stichting Kpare. Dit jaar deelt de stichting in de donaties die worden gedaan tijdens de Miss West-Friesland Benefietavond in Hoorn.
Onze stichting verzorgt bovendien les- en discussiemateriaal voor allerlei onderwijsprojecten. Initiatiefnemer en secretaris van de stichting Cees Hageraats vertelt regelmatig aan kleine en grote groepen en gezelschappen (verenigingen, scholen, bedrijven en instellingen) over de mensen en de cultuur in Ghana en gaat uitvoerig in op de visie van de Stichting Kpare op duurzame ontwikkelingshulp.

Giften, Lijfrentes
Het rekeningummer van de Stichting Kpare waarop u een bijdrage kunt storten bij de ING-bank is 9278279 . Ons adres: Westeinde 18, 1606 CZ Venhuizen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel NW Holland te Alkmaar onder nummer 37100677 en is conform artikel 24 van de Successiewet 1956 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Die erkenning van de Belastingdienst is belangrijk om voor belastingaftrek van een gift aan de Stichting Kpare in aanmerking te komen.

Een eenmalige donatie moet voor aftrek minimaal één procent van het eigen inkomen bedragen, inclusief dat van een eventuele partner. Bijdrages onder de 60 euro zijn niet aftrekbaar, giften boven de tien procent van het gezamenlijke inkomen evenmin.
Een schenking in de vorm van een lijfrente, dus periodiek aan ons overgemaakt, is volledig aftrekbaar. Maar dan weer alleen als de verplichting voor vijf jaar wordt aangegaan. De schenking moet dan zijn vastgelegd in een notariële akte. Let op: de notariskosten mogen bij het bedrag van de schenking worden opgeteld en zijn zo eveneens aftrekbaar.